S.S.S

SORU 1: ANAHTARCI VE ÇİLİNGİR İŞYERLERİ NEDEN AÇILIYOR?

CEVAP 1:(A) Anayasanın 48. maddesine göre,

(B) Devletin işsizliği önlemek için işyeri açılışlarını teşvik etmesi,

(C) Anahtarcı ve Çilingirlerin eleman alırken dikkatli olmaması.

SORU 2: ÜRETİCİ FİRMALAR NEDEN KAYITSIZ OLANLARA

ANAHTAR VERİYOR?

CEVAP 2:Türk Ticaret Kanunu

SORU 3: MAYMUNCUK VE KİLİT AÇMA MALZEMELERİ NEDEN HERKESE SATILIYOR?

CEVAP 3: (A) Türk Ticaret Kanunu,

(B) İçişleri Bakanlığının Anahtarcı ve Çilingirleri ilgilendiren

GENELGE’nin kaldırılması.

SORU 4: ODAYA NEDEN AİDAT ÖDÜYORUZ?

CEVAP 4: 5362 Sayılı Yasaya göre oda üyelerinin aidat ödemesi mecburidir.

Kayıt ücreti kayıt esnasında, yıllık aidat nisan ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Oda kaydını sildiren üyelerin aidatı üye kaydının silindiği ay itibarıyla alınır. Süresi içinde ödenmeyen yıllık aidat ve katılma payları için esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları yönetim kurullarınca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir. Gecikme zammı, yıllık aidatın ve katılma payının bir mislini geçemez.

Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere, ödeme yapılıncaya kadar odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez.

Odaların gelirleri

MADDE 14. — Odaların gelirleri şunlardır:

a) Kayıt ücreti.
b) Yıllık aidat.
c) Konfederasyonca belirlenen tarife ücretleri karşılığında düzenlenecek ve onanacak
belgeler ile yapılan hizmetler karşılığında alınacak ücretler.
d) Meslekî yeterlik belgesi ücretleri.
e) Yayın gelirleri.
f) Sınav ücretleri.
g) Oda amacını gerçekleştirmek için kurulacak kuruluşların ve iştiraklerin gelirleri.
h) Oda tarafından düzenlenecek danışmanlık, eğitim, kurs ve sosyal faaliyet gelirleri.
ı) Muhasebe işlerinin yapılmasından elde edilen gelirler.
j) Faiz ve diğer gelirler.
k) Bağış ve yardımlar.

SORU 5: FİYAT LİSTESİ ALMAK ZORUNLU MUDUR?

CEVAP 5: 5362 Sayılı Yasada belirtildiği üzere Fiyat Listesi çıkarma yetkisi Yönetim Kuruluna verilmiştir.Fiyat listesi bulundurmamanın cezai müeyyidesi vardır. Üye Oda Yönetimince Birlik Disiplin Kuruluna sevkedilir.

a) Uyarma cezası: Meslek şeref ve haysiyetine uygun düşmeyen hareketleri olan, odaya olan üyelik görev ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen, üyesi olduğu oda ve diğer esnaf ve sanatkâr meslekkuruluşlarının itibarını zedeleyici fiilde bulunan ve sözler sarf eden, müşteri veya diğer kişilerle olan ilişkilerinde terbiye ve nezakete aykırı davranışlarda bulunan üyenin, meslekî faaliyetinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

Üye, bir yıl içinde uyarma cezası gerektiren fiili tekrarlaması halinde kınama cezası ile tecziye edilir.

b) Kınama cezası: Müşterilerine ve diğer kişilere olan taahhütlerini yerine getirmeyen veya bunlara karşı haksız ithamda bulunan, müşterilerini ve diğer kişileri kandıran, nizami ölçü ve tartı aletlerini bilerek kullanmayan üyeye meslekî faaliyetinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

Üye, bir yıl içinde kınama cezasını gerektiren fiili tekrarlaması halinde para cezası ile tecziye edilir.

c) Para cezası: Üyenin, Bakanlık, o yer idare amiri, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları tarafından mevzuata uygun olarak alınmış kararlara aykırı hareket etmesi ve mükerrer kınama cezası almasından dolayı, para cezası ile cezalandırılmasıdır.

Para cezaları birliğe gelir kaydedilir. Verilecek para cezası 61 inci maddeye göre belirlenen yıllık aidatın iki katıdır. Üyenin para cezası verilmesini gerektiren eylem ve davranışlarının, aynı eylem ve davranış olmasına bakılmaksızın bir yıl içinde tekrarında, verilecek ceza yıllık aidatın beş katı olarak uygulanır

d) Geçici veya uzun süreli oda üyeliğinden çıkarma cezası: Üyenin, esnaf ve sanatkâr sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde, huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozucu eylem ve davranışlarda bulunması karşısında oda üyeliğinden geçici veya uzun süreli olarak çıkarılması, bu süre içerisindemeslekî faaliyetini yürütememesidir.

Geçici çıkarma cezası bir aydan az, altı aydan fazla; uzun süreliçıkarma cezası altı aydan az, iki yıldan fazla olamaz.

SORU 6: KİLİT AÇMA TUTANAĞI DÜZENLEMEK ZORUNLU MUDUR?

CEVAP 6:İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Genelgenin iptal edildiği fakat 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu İle Kilit açma işlemlerinde tutanağın düzenlenmesinin devamı belirtilmiştir.